Σεμινάρια

Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

E-mail Εκτύπωση PDF

Source: psdtuts.com

Διαβάστε για την ιστορική εξέλιξη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και ενημερωθείτε για τα Συμβούλια, Επιτροπές, Εκπροσώπους και τα Στατιστικά του Συλλόγου.


Ιστορική εξέλιξη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας:

1910 Η πρώτη συλλογική έκφραση των γιατρών με τη σύσταση της "Ιατρικής Εταιρίας Βόλου".

1925 Σε εφαρμογή του Ν.Δ. 17/10/1923 "περί συστάσεως Ιατρικών Συλλόγων" η Ιατρική Εταιρεία Βόλου εξελίσσεται στον "Ιατρικό Σύλλογο της Επαρχίας Βόλου".

1939 Μετονομάζεται σε "Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας" και η λειτουργία του διέπεται από τον Α.Ν. 1765/1939 ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα.

Αποσπάσματα από το καταστατικό της Ιατρικής Εταιρίας Βόλου:

Άρθρον 1ον : Συνιστάται εν Βόλω σύνδεσμος ιατρών υπό τον τίτλον «Ιατρική Εταιρία Βόλου.

Άρθρον 2ον : Σκοπός της εταιρίας ταύτης είναι όπως από κοινού τα μέλη αυτής συντελώσιν εις την πρόοδον της εγχωρίου ιατρικής και αλληλεγγύως υποστηρίζωσι τα συμφέροντα αυτών ηθικώς και υλικώς εν τε τη πολιτεία, τη κοινωνία και τη επιστήμη και όπως μεριμνώσι διά την βελτίωσιν της δημοσίας και ιδιωτικής υγιεινής εν συμπράξει μετά των δημοσίων αρχών.

Αποσπάσματα από τον ειδικό κανονισμό της Ιατρικής Εταιρίας Βόλου:

Άρθρον 8ον : Αι ιατρικαί ανακοινώσεις γίγνονται ενώπιον ιατρών και μόνον, απαγορευομένης της εισόδου εις οιονδήποτε ιδιώτην. Επίσης απαγορεύεται η διά των εφημερίδων αγγελία ή δημοσίευσις των ανακοινώσεων τούτων. Αι επιστημονικαί ανακοινώσεις δημοσιεύονται μόνον εις ιατρικά περιοδικά ή εις τα ετήσια πεπραγμένα της Ιατρικής Εταιρίας Βόλου, εάν ποτέ καταστή δυνατόν να εκδοθούν τοιαύτα. Ενώπιον του κοινού γίνονται διαλέξεις αφορώσαι μόνον την εκλαϊκευσιν επιστημονικών γνώσεων προς όφελος της δημοσίου και της ατομικής υγείας.

Βρίσκεσαι εδώ Ο Σύλλογος Ιστορική Εξέλιξη